Simple game engine with complete export to scripting language
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

247 wiersze
6.2KB

 1. #include "Application.h"
 2. #include "Utilities/CfgParser.h"
 3. #include "Utilities/Log.h"
 4. #include "ScriptSystem_Application.h"
 5. #include "ScriptSystem_Camera.h"
 6. #include "ScriptSystem_Font.h"
 7. #include "ScriptSystem_Image.h"
 8. #include "ScriptSystem_Math.h"
 9. #include "ScriptSystem_RigidBody.h"
 10. #include "ScriptSystem_SceneGraph.h"
 11. #include "ScriptSystem_SceneNode.h"
 12. #include "ScriptSystem_Model.h"
 13. namespace BlueCore
 14. {
 15. void Application::KeySlot(int key, int action)
 16. {
 17. if (key == GLFW_KEY_ESC && action == GLFW_RELEASE)
 18. quit();
 19. }
 20. void Application::MouseMoveSlot(int x, int y)
 21. {
 22. _CameraPhi += (x - _LastMouseX) / 200.0;
 23. _LastMouseX = x;
 24. _CameraTheta += (y - _LastMouseY) / 200.0;
 25. _LastMouseY = y;
 26. }
 27. void Application::MouseWheelSlot(int z)
 28. {
 29. if ((z - _LastWheel) < 0)
 30. _CameraRadius *= 2.0;
 31. else
 32. _CameraRadius *= 0.5;
 33. if (_CameraRadius < 1.0)
 34. _CameraRadius = 1.0;
 35. _LastWheel = z;
 36. }
 37. bool Application::initialize()
 38. {
 39. CfgParser cfg;
 40. cfg.parseFile("options.cfg");
 41. int width = cfg.get("width", 640);
 42. int height = cfg.get("height", 480);
 43. bool fullscreen = cfg.get("fullscreen", false);
 44. _Window = new RenderWindow();
 45. if (_Window->create(width, height, 0, 0, 0, fullscreen) == false)
 46. return false;
 47. _Device = new RenderDevice(_Window);
 48. _FontManager = new FontManager(_Device);
 49. _MeshManager = new MeshManager(_Device);
 50. _TextureManager = new TextureManager();
 51. _ScriptSystem = new ScriptSystem();
 52. _ShaderManager = new ShaderManager(_Window);
 53. _Simulation = new RigidBodySimulation(_ScriptSystem);
 54. _ModelManager = new ModelManager (_TextureManager, _ShaderManager, _MeshManager);
 55. _RenderQueue = new RenderQueue();
 56. setupScriptSystem_Application(_ScriptSystem, this);
 57. setupScriptSystem_Camera(_ScriptSystem);
 58. setupScriptSystem_Font(_ScriptSystem, _FontManager);
 59. setupScriptSystem_Image(_ScriptSystem, _TextureManager, _Device);
 60. setupScriptSystem_Math(_ScriptSystem);
 61. setupScriptSystem_RigidBody(_ScriptSystem, _Simulation);
 62. setupScriptSystem_SceneGraph(_ScriptSystem);
 63. setupScriptSystem_SceneNode(_ScriptSystem);
 64. setupScriptSystem_Model(_ScriptSystem, _ModelManager);
 65. if (_ScriptSystem->loadScript("main") == false)
 66. return false;
 67. _ScriptSystem->callFunction("Initialize");
 68. _Window->KeySignal.connect(this, &Application::KeySlot);
 69. _Window->MouseMoveSignal.connect(this, &Application::MouseMoveSlot);
 70. _Window->MouseWheelSignal.connect(this, &Application::MouseWheelSlot);
 71. _Running = true;
 72. return true;
 73. }
 74. void Application::shutdown()
 75. {
 76. _ScriptSystem->callFunction("Shutdown");
 77. }
 78. void Application::quit()
 79. {
 80. _Running = false;
 81. }
 82. void Application::run()
 83. {
 84. clog << "--- starting main loop..."<< endlog;
 85. _SimulationTime = 0.0;
 86. _StartTime = glfwGetTime();
 87. _LastTime = _StartTime;
 88. double delta = 0.0;
 89. _Paused = false;
 90. _Running = true;
 91. ref_ptr<Mesh> star_mesh = _MeshManager->loadMesh ("stars.3ds");
 92. ref_ptr<Texture> star_texture = _TextureManager->loadTexture ("stars.png", 0);
 93. GLfloat lightAmbient[] = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f} ;
 94. GLfloat lightDiffuse[] = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f} ;
 95. GLfloat lightSpecular[] = {1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f} ;
 96. GLfloat lightPosition[] = { 1.0, 0.0, 0.0, 0.0};
 97. glLightfv ( GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, lightAmbient ) ;
 98. glLightfv ( GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, lightDiffuse ) ;
 99. glLightfv ( GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, lightSpecular ) ;
 100. glLightfv ( GL_LIGHT0, GL_POSITION, lightPosition );
 101. glEnable ( GL_LIGHT0 ) ;
 102. while (_Window->isOpen() && _Running)
 103. {
 104. double now = glfwGetTime();
 105. delta = now - _LastTime;
 106. _LastTime = now;
 107. _ScriptSystem->callFunction("OnFrame", delta, now - _StartTime);
 108. _Device->clear();
 109. //Quaternion q(-_CameraPhi, 0.0, -_CameraTheta);
 110. //camera->setPosition(q.apply(Vector3(0.0, 0.0, _CameraRadius)));
 111. //camera->setRotation(q);
 112. //pos += 5 * _DeltaTime;
 113. _Device->setAmbientLight(1.0, 1.0, 1.0);
 114. if (_SceneGraph.valid())
 115. {
 116. _RenderQueue->clear();
 117. _SceneGraph->update(delta);
 118. _SceneGraph->queue(_RenderQueue);
 119. _Device->begin3D(_SceneGraph->getCamera());
 120. _RenderQueue->render(_Device);
 121. _Device->end3D();
 122. }
 123. /*
 124. {
 125. _Device->begin3D(_Camera);
 126. _RenderQueue->clear();
 127. _RenderQueue->addOpaqueItem(model, Vector3(0.0, 0.0, 0.0),
 128. Quaternion());
 129. _RenderQueue->render(_Device);
 130. _Device->end3D();
 131. }
 132. */
 133. /*
 134. */
 135. // device->useShader (program);
 136. // device->setTexture (stage, name, texture)
 137. // device->clearTextures (stage+1);
 138. //glEnable (GL_TEXTURE_2D);
 139. //glEnable (GL_LIGHTING);
 140. //glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, texture->getId() );
 141. // device->
 142. //device->
 143. //model->render();
 144. if (_Paused == false)
 145. {
 146. _Simulation->saveStates();
 147. _Simulation->updateSteps(delta);
 148. while (_Simulation->getSteps() > 0)
 149. {
 150. _ScriptSystem->callFunction("OnStep",
 151. _Simulation->getStepSize(), _SimulationTime);
 152. _SimulationTime += _Simulation->getStepSize();
 153. _Simulation->step();
 154. }
 155. }
 156. _Device->pushAbsoluteTransformation(Vector3(), _SceneGraph->getCamera()->getRotation());
 157. /*
 158. _Device->setShaderProgram (0);
 159. glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 160. glDepthMask(GL_FALSE);
 161. */
 162. glDisable(GL_BLEND);
 163. glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 164. _Device->setTexture(0, star_texture, true);
 165. glDisable(GL_LIGHTING);
 166. glColor4d( 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f);
 167. star_mesh->render();
 168. _Device->popTransformation();
 169. /*
 170. class RenderState
 171. {
 172. bool _Blending;
 173. GLint _BlendFuncSrc;
 174. GLint _BlendFuncDest;
 175. bool _DepthTest;
 176. bool _DepthMask;
 177. bool _Lighting;
 178. };
 179. GLfloat mat_specular[] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };
 180. GLfloat mat_shininess[] = { 2.0 };
 181. glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat_specular);
 182. glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, mat_specular);
 183. glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_specular);
 184. glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, mat_shininess);
 185. */
 186. _Device->begin2D();
 187. _ScriptSystem->callFunction("OnOverlay", delta, now - _StartTime);
 188. _Device->end2D();
 189. _Device->swap();
 190. }
 191. clog << "--- main loop finished..."<< endlog;
 192. }
 193. void Application::setSceneGraph(SceneGraph *graph)
 194. {
 195. _SceneGraph = graph;
 196. }
 197. void Application::togglePause()
 198. {
 199. _Paused = !_Paused;
 200. }
 201. }